Contacts

Postal address:

Prof. Michael I. Bakunov
University of Nizhny Novgorod
23 Gagarin Avenue, 603950, Nizhny Novgorod, Russia

Phone: +7 (831) 462-32-71